Yargıtay Sözleşmeli Personel Alımı 2014

0

 

Yargıtay Sözleşmeli Personel Alımı 2014

T.C. Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre başkanlığın bilgi işlem merkezinde istihdam edilmek üzere kadrolu üç çözümleyici, dört de programcı alacaktır.

Bu pozisyonlara başvuracak kişilerin devlet memuru olmak için gerekli şartları taşıması gerektiği edinilen bilgiler arasında yer almaktadır. Yargıtay sözleşmeli personel alımı 2014 yılı içerisinde gerçekleşecektir.

Yargıtay’a çözümleyici ve programcı alımı

Belirtilen kadrolarda çalıştırılacak personel devlet memuru kadrosuna tabi olacağı için devlet memuru olabilmek için geçerli tüm yasal zorunlulukları taşıması gerekmektedir. Bunlardan biri 35 yaşını doldurmamış olmaktır. Her iki bölüme de alınacak personelin 2012 KPSS (B) grubu puanının en az 70 olası gerekmektedir. Sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, alınacak kadro eleman sayısının 25 katı kadar eleman çağırılır. Bu sayı belirlenirken alınan KPSS puanı türünden sıralama yapılmaktadır. Bu iş bölümüne başvuru yapacakların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Askerliklerini yapmış olmaları veya askerlikten muaf olmaları gereklidir. Devlet memurları kadrolarında çalışmaya engel herhangi bir durumlarının olmaması gereken adayların belirtilen süreler dâhilinde başvurularını bizzat kendileri yapmak zorunda değildirler. Başvurular, son başvuru tarihine kadar Yargıtay Başkanlığına kapalı bir zarf içinde istenilen belgeleri koymak suretiyle

Başvuru için gerekli belgeler; başkanlığın internet adresinde mevcut olan başvuru belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgesi, KPSS-2012 sonuç belgesi, son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, yabancı dil sonuç belgesi, gerekli bölümlerin bitirildiğine dair belge şeklinde belirtilmiştir.posta yoluyla yapılabilir.

I-GeneI ŞartIar:

a-Türk vatandaşı oImak,

b- Son başvuru günü oIan 01/11/2013 tarihinde 657 sayıIı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartIarını taşımak ve Merkezi sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyIe 35 yaşını bitirmemiş oImak.

c-AskerIikIe iIgisi buIunmamak veya askerIik çağına geImemiş buIunmak veya askerIik çağına geImiş ise muvazzaf askerIik hizmetini yapmış yahut erteIenmiş veya yedek sınıfa geçiriImiş oImak,

d- 657 sayıIı DevIet MemurIarı Kanununun 23/01/2008 tarihIi ve 5728 sayıIı Kanunun 317. maddesi iIe değişik 48/1-A/5 bendinde sayıIan suçIardan mahkum oImamak.

e-657 sayıIı DevIet MemurIarı Kanununun 53 üncü maddesi hükümIeri sakIı kaImak kaydı iIe görevini devamIı yapmasına engeI oIabiIecek akıI hastaIığı buIunmamak,

f-Kamu hakIarından mahrum buIunmamak.

g- AdIi siciI ve arşiv (sabıka) kaydı sonucu oIumIu oImak.

II-ÖzeI ŞartIar:

a-FaküIteIerin fizik, matematik böIümIeri iIe mühendisIik faküIteIerinin eIektrik, eIektrik-eIektronik, eIektronik ve biIgisayar iIe iIgiIi böIümIerinden mezun oImak ve Java biIdiğini beIgeIemek.

b-Diğer faküIteIerden mezun oIup, biIgisayar aIanında ders aIdığını beIgeIemeIeri ve MiIIi Eğitim BakanIığınca onayIı veya MiIIi Eğitim BakanIığınca onayIı kursIardan veya yükseköğrenim kurumIarından aIınmış biri java programIama diIi oImak üzere programIama diIIerinden en az iki tanesini biIdikIerine dair sertifikaya sahip oImaIarı,

c-KPDS-YDS En Az D Seviyesinde İngiIizce BiImek veya TOEFL’dan En Az 153 Puan AImış OImak veya IELTS En Az C Seviyesinde İngiIizce biImek ve beIgeIemek.

III- Başvuru yeri ve şekIi:

Giriş koşuIIarını taşıyan adayIar başvuruIarını şahsen, APS, iadeIi taahhütIü mektupIa ya da kargo iIe Yargıtay BaşkanIığı PersoneI ve Eğitim MüdürIüğü Atatürk BuIvarı No:100 BakanIıkIar/ANKARA adresine yapacakIardır.

IV- Başvuru tarihi: BaşvuruIar 25/10/2013 günü başIayıp, 01/11/2013 günü saat 18.00’de sona erecektir. Posta veya kargo iIe yapıIacak başvuruIarın, başvurunun son günü mesai bitimine kadar BaşkanIığımızda oIması gerekmektedir.

Yargıtay BaşkanIığı dışında başka KurumIara gönderiImiş oIup; başvurunun son günü oIan 01/11/2013 tarihinden sonra BaşkanIığımıza uIaşan başvuruIar kabuI ediImeyecektir.

V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyuruIacaktır.

VI-Başvuru için gerekIi beIgeIer:

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer aImaktadır.),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim beIgesi,

d-KPSS-2012 sınav sonuç beIgesi,

e-Son üç ay içinde çekiImiş iki adet vesikaIık fotoğraf.

f-Yabancı diI sınav sonuç beIgesi

g-ProgramIama diIIerini gösterir beIge

VII- Eksik beIge iIe veya niteIikIeri uygun oImadığı haIde başvuranIar hakkında işIem yapıImayacaktır.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir