Tüketici Hakem Heyeti Hakkında Kredi Kartı İle İlgili Cumhuriyet Başsavcılığına Şikayet Dilekçesi

0

dilekce-ornegi

Tüketicilerin yasalar önünde korumaları gereken en doğal haklarından birisi de Şikayet etme hakkıdır. İstemediğiniz ve rahatsız olduğunuz durumları yasal prosedürler çerçevesinde bildirmek için şikayet dilekçeleri hazırlamak ve bu şekilde müracat etmeniz gerekmektedir. Şikayet dilekçesi ile şikayetinizi bildirmenizin ardından yasal süreç başlayacak ve şikayetiniz değerlendirmeye alınacaktır.

Sizlerin şikayetlerinizi bildirmeniz için gerekli dilekçeleri hazırlamakta sizlere yardımcı olabilmek adına, bir çok farklı şikayet dilekçesi örneğine yer verdik. Sizlerin tek yapmanız gereken bu dilekçe örneklerinden sizin şikayetinize uygun olan dilekçe örneğini bulmak ve üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirmek. İndirme işlemi tamamlanınca word belgesinin üzerinde istediğiniz oynamayı yapabilir. İşleminiz bitincede kolayca yazdır tuşuna basarak yazdırabilirsiniz. Kolay gelsin!

şikayet dilekçesi

 

 

 

……… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

                                                                                           Tarih:…………………

MÜŞTERİ                     :

  Adres

 

ŞİKAYET EDİLENLER  : ………. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

veya

                                     : …… Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

 

SUÇ                             : Anayasanın 36, 74, 137 maddelerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 121. maddesine ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununa muhalefet

 

AÇIKLAMALAR            : Banka Kredi Kartımdan ve yıllık kart ücreti hesabımdan hesap işletim ücreti adı altında haksız ücret tahsil etmektedir. Bu tahsilat konusunda tarafıma hiçbir bilgi vermemektedir. İznim ve imzam olmadan hesabımdan aktarılan bu ücretin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair Kanunun 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itirazımı 4077 Sayılı Kanunun 2. maddesindeki “Bu Kanun, birinci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmü ve aynı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasındaki “Değeri 500 milyon liranın (yeniden değerleme ile 2007 için 792,12 YTL) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar” hükmü gereği bu sorunumu ikamet ettiğim il/ilçedeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine şikayet dilekçesi vermek üzere gittim. Ancak dilekçem keyfi olarak alınmadı.

Dilekçe Hakkı, temel insan haklarından biridir. Dilekçe hakkı ve bu hakkın kullanılabilmesi uluslararası sözleşmeler ve anayasa ile güvence altına alınmıştır.

BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 19. Maddesi; “Herkesin düşün ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır; bu özgürlük düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her araçta arama, elde etme ve yayma hakkını içerir

T.C. Anayasası’nın 74. Maddesi “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir

Türkiye’de dilekçe hakkı anayasal güvencenin dışında 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununuyla da (3. maddesi “Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler) güvence altına alınırken 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 121. Maddesi “Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur” ile de müeyyideye kavuşturulmuştur.

 

Söz konusu eylemin anayasa suçu olmasının yanında 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 121. maddesindeki “(1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur” hükmünün açıkça ihlal edilmiştir.

 

Anayasamızın 137. maddesi “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” demesine rağmen kamu görevlileri kendilerine verilen anayasamıza ve kanunlara açıkça aykırı olarak hem anayasa suçu işlemekte, hem de dilekçe hakkımı ve kanun gereği verdiği kararları bağlayıcı olan ve rakam tahdidi gereği Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Müracaatı zorunlu olan şikâyetimin engellemektedirler.

 

Bu işlem Başta anayasa olmak üzere yukarıda sayılan tüm yasalara  açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 11. Maddesi; “Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Maddesi; “1- Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesi, gerek kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamanın karara bağlanması konusunda, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde adil ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir

 

T.C. Anayasası 36. Maddesi “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. İlgili kişi ve kurum dilekçemi almamakla kanunun “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamazhükmüne aykırı olarak davama bakmaktan da kaçınmıştır.

 

Dilekçe hakkımı, adil yargılanma talep hakkımı engelleyen ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmam zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ MESNETLER               : Anayasanın 36, 74, 137 maddelerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 121. maddesine ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4077 Sayılı Kanun 2. ve 22. maddeleri.

 

NETİCE VE TALEP                    : Yukarıda arz ve izahına çalışılan sebepler ile resen nazara alınacak olan diğer sebepler muvacehesinde; unsurları oluşmuş bulunan suç sebebiyle ilgililerin kanunen tecziyesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

 

Eki:
……………………. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine vermek istediğim ancak kabul edilmeyen dilekçem

 

 

                                                                                                                                 İsim-İmza

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir