Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Dilekçesi

0

dilekce-ornegi

Tüketicilerin yasalar önünde korumaları gereken en doğal haklarından birisi de Şikayet etme hakkıdır. İstemediğiniz ve rahatsız olduğunuz durumları yasal prosedürler çerçevesinde bildirmek için şikayet dilekçeleri hazırlamak ve bu şekilde müracat etmeniz gerekmektedir. Şikayet dilekçesi ile şikayetinizi bildirmenizin ardından yasal süreç başlayacak ve şikayetiniz değerlendirmeye alınacaktır.

Sizlerin şikayetlerinizi bildirmeniz için gerekli dilekçeleri hazırlamakta sizlere yardımcı olabilmek adına, bir çok farklı şikayet dilekçesi örneğine yer verdik. Sizlerin tek yapmanız gereken bu dilekçe örneklerinden sizin şikayetinize uygun olan dilekçe örneğini bulmak ve üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirmek. İndirme işlemi tamamlanınca word belgesinin üzerinde istediğiniz oynamayı yapabilir. İşleminiz bitincede kolayca yazdır tuşuna basarak yazdırabilirsiniz. Kolay gelsin!

şikayet dilekçesi

Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

_ _ / _ _ /20_ _

KAMU İHALE KURUMUNA

                                   ANKARA

Başvuru Sahibi

Adı- Soyadı /Ticaret Unvanı
Adresi
Bildirime esas elektronik posta adresi
Bildirime esas faks numarası
Vergi Kimlik/TC.Kimlik Numarası

Vekili/Temsilcisi

Adı- Soyadı
Adresi
Bildirime esas elektronik posta adresi
Bildirime esas faks numarası
TC.Kimlik Numarası

İdare/İhale Bilgileri

İhaleyi yapan idare ve adresi
İtirazen şikayet konusu ihalenin adı
İhale Kayıt Numarası (İKN)
İhale dokümanı satın alındığı tarih
İdareye şikayet edilen işlemin /durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih [1]
İdareye şikayet başvurusu tarihi(Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusunun tarihi yazılacaktır.
İdarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği kararın bildirim tarihi(İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin verdiği kararın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih yazılacaktır. İdarece cevap verilmemiş ise bu durum belirtilerek başvurudan itibaren  10 günlük sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren süresi içinde Kuruma başvurulmalıdır)

(Bu bölümde itirazen şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu hususu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

 

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca, Kurumunuzun nihai kararı üzerine yargıya başvuru hakkımız saklı olmak kaydıyla, itirazen şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

EKLER  :

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER

a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:

1- Bizzat başvurması halinde temsile ilişkin herhangi bir belge istenilmeyecektir.

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/ sirküsü

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:

1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsü

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

III- İDAREYE VERİLEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN BİR ÖRNEĞİ

 

IV- ŞİKAYET ÜZERİNE İDARECE VERİLEN KARARIN BİR ÖRNEĞİ

 

V- BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

(Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumunun kurumsal hesabının bulunduğu T.C. Ziraat Bankası,Vakıflar Bankası ve Halk Bankasına yatırıldığına dair banka dekontunun başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.)

 

VI- BAŞVURU TEMİNATININ YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

(Teminat alınacak hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerekmektedir. )

 

VII- ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ VARSA DİĞER BİLGİ VE BELGELER

 

NOT:

1- Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.


[1] İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise dokümanın teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir