Borca Geçikmiş İtiraz Dilekçesi

0

itirazİnsanların en önemli haklarından birisi itiraz etme hakkıdır! İstemediğiniz durum ve olaylara, haklı olup haksız göründüğünüz vaziyetlerde sizlerde hakkınızı aramalı ve itiraz etmelisiniz. İtirazınızı resmi yollarla yapmalı ve resmi olarak itiraz etmelisiniz!

Bizde sizler için en önemli haklarınızdan birisi olan İtiraz etme hakkınız için sizlere yardımcı olamak adına itiraz dilekçe örneklerine yer verdik. Bir çok farklı konuda hazırladığımız itiraz etme dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz itiraz dilekçe örneğinin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından dosya bilgisayarınıza inecektir!

 

itiraz dilekçe örneği

İNDİR

… İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                                   :  ……./…

 

GECİKMİŞ İTİRAZDA BULUNAN

(BORÇLU)                                    : 

 

BORÇLU VEKİLİ                           : 

 

KARŞI TARAF (ALACAKLI)          : 

 

ALACAKLI VEKİLİ                        : 

 

DAVA KONUSU                             :  İİK. m. …gereğince gecikmiş itirazların sunulmasından ibarettir.

 

OLAYLAR                                      :

1.   Müvekkilim …………yukarda İcra Takip Dosya numarası verilmiş bulunan dosyadan gönderilen ödeme emrini …./…/…..tarihinde tebellüğ etmiştir.

2.   Ancak, müvekkilim………….., itirazın son günü olan …../…./……tarihine kadar icra dairesine gelip mal beyanında bulunamamıştır. Zira, tüm kamu oyununda haberdar olduğu üzere, ünlü bir ses sanatçısı olan müvekkilim …………………… …./…./…….tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle ………boyunca hastanede yoğun bakımda yatmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin hastanede kaldığı süre ve sağlık durumuna ilişkin doktor raporları ekte sunulmuştur. Kanuni süresi içinde borca itiraz edemeyen müvekkilim İİK. M…..hükümleri gereğince gecikmiş itirazda bulunmaktadır.

3.   Alacaklı tarafından takibe konu olan borç, müvekkilim tarafından değişik tarihlerde iki taksitte ödenmiş olup, ödemeye ilişkin makbuz örnekleri ekte sunulmuştur. Ancak müvekkilim ödemeden sonra borca ilişkin senetleri almadığından söz konusu icra takibi başlatılmıştır.

4.   Müvekkilimin söz konusu takibe konu olan borcu ödemiş olduğundan ve kanuni süresi içinde itirazda bulunamadığından gecikmiş itirazda bulunmak üzere iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER                :   İİK. M…….ile ilgili hükümleri ve sair mevzuat.

 

SUBUT DELİLLER                   :   Ödeme makbuzları, doktor raporları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

 

SONUÇ ve TALEP                   :   Yukarıdan sayılan nedenlerle, İİK. m. 65 hükümlerine göre gecikmeli olarak yapılan iş bu itirazlarımızın kabulü ile süresi içinde yapılmış sayılmasına, alacaklı tarafından Ankara … İcra Dairesinin 2001/… dosya numarası ile takibe konulan borç müvekkilim tarafından ödendiğinden takibin durdurulmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin alacaklı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

…/…/2001

Davacı Vekili

EK:

1.)  Onanmış vekaletname örneği

2.)  Ödeme makbuzları örneği

3.)  Doktor raporları

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir