Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi

0

itirazİnsanların en önemli haklarından birisi itiraz etme hakkıdır! İstemediğiniz durum ve olaylara, haklı olup haksız göründüğünüz vaziyetlerde sizlerde hakkınızı aramalı ve itiraz etmelisiniz. İtirazınızı resmi yollarla yapmalı ve resmi olarak itiraz etmelisiniz!

Bizde sizler için en önemli haklarınızdan birisi olan İtiraz etme hakkınız için sizlere yardımcı olamak adına itiraz dilekçe örneklerine yer verdik. Bir çok farklı konuda hazırladığımız itiraz etme dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz itiraz dilekçe örneğinin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından dosya bilgisayarınıza inecektir!

 

itiraz dilekçe örneği

İNDİR

…… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

………..6. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO                                 :  

 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA

TALEBİNİN REDDİNE

İTİRAZ EDEN (DAVACI)            :  

 

VEKİLİ                                        :  

 

KARŞI TARAF (DAVALI)            :  

 

DAVA KONUSU                          :   …………. İdare Mahkemesinin …/…../…… tarih ve ……. Esas ve ….. Karar sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

TEBLİĞ TARİHİ                          :  

 

İTİRAZ TARİHİ                           :  

İTİRAZ SEBEPLERİMİZ              :

1.   I– İŞLEM AÇIKÇA HUKUKA AYKIRIDIR:  Her şeyden önce, karar hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmamaktadır.  Başkası hakkında yapılan imzasız bir şikayetten yola çıkarak, ve ” ….Telekom Müdürlüğünde, rüşvetle tesis ve bilhassa nakil yapan bir grubun mevcut olduğunun, perde arkasından bu gurubu şebeke amiri görevini yürüten Başteknisyen ile, kablo arıza şefliğini yürüten teknisyenin yönlendirdiğinin, zira bu kişilerin haberi olmadan Amirlik bölgesinde hiçbir hareketin olamayacağının anlaşılacağı, her ne kadar doğruluğunu ispatlayacak kesin delil ve kanıt bulunamamakla birlikte, inceleme konusu olan iddianın da bu değerlendirmeler gerçek olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, Anlaşılmıştır.” Şeklinde hiçbir şekilde hukukla bağdaşmayacak bir gerekçeye dayanılarak karar verilmiştir.  Karar da gerekçesi de hukuka aykırıdır. Çünkü karar içinde de bir kanıta dayanmadığı açıkça ifada edilmiştir.

2.   Diğer Taraftan, müvekkilimin İfadesi ve savunması alınmamıştır.  Her ne kadar idare, disiplin cezası değil bu bir idari karar diyorsa da; sonuçları disiplin cezasından daha ağır bir karardır.

3.   Karar çok ağırdır. Müvekkilin “….. il müdürlüğü dışında halkla teması olmayan bir birime… nakline” karar verilmiştir. Müvekkilimden idare haksız yere kuşkulanmış bile olsa, ……il Müdürlüğüne bağlı ilçelerden yakın müdürlüklere tayin yapılabilirdi. Diyelim ki olmadı, ….. İl Müdürlüğü bünyesinde bir yere tayin yapılabilirdi. Ancak kararın uygulaması kışın ortasında ……. Telekom Müdürlüğü’ne tayin şeklinde uygulanmış ve müvekkil mağdur edilmiştir. Müvekkil adeta hiçbir suçu yokken Sürgün cezasına çarptırılmıştır. Memuriyetten atma dışında hiçbir disiplin cezası bile bu kadar ağır sonuç doğurmazdı.

4.   Bu dava konusu karar iki kez uygulanmıştır. Eğer iptal edilmezse daha kaç kez uygulanacağı belli değildir. Dava konusu karar verildikten sonra, müvekkilin çalışma yeri değiştirilerek; ….Telekom Müdürlüğü Şebeke Amirliği Kablo-Arıza Şefliği görevinden alınarak, İl Müdürlüğü’ne bağlı Bilgi İşlem Müdürlüğü Bölgesel Faturalama Sistemlerinde teknisyen olarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Nitekim dava dilekçemize Ek-2 olarak sunduğumuz …../…/…….. tarihli 1473 sayılı yazının ilk cümlesinde bu görev yeri açıkça ifade edilmiştir. Sonra da ………Telekom Müdürlüğü’ne sürülmüştür. Bu haksız ve yersiz ve açıkça hukuka aykırı karar iptal edilmezse müvekkil sürekli suçlu muamelesi görecektir. Müvekkil işçi kadrosuna geçirildiği için bu haksız tayinleri dava konusu yapma imkanı da kalmamıştır.

5.   Müvekkil başarılıdır, hiçbir soruşturma geçirmemiş ve hiçbir ceza almamıştır. Müvekkil …./…./…… tarihinden beri (yaklaşık 17 yıl) davalı kurumda çalışmaktadır. Hiçbir ceza almamıştır. 1996 yılında asılsız bir iddia nedeniyle savunmasının alınmasının dışında hiçbir soruşturma geçirmemiştir. Hiçbir suiistimaline rastlanmamıştır. Sicil dosyası celbedildiğinde başarı puanın ve sicil notunun yüksek olduğu görülecektir. Başarılıdır. Hakkında şikayet yoktur.

6.   Müvekkilin, kuvvetle muhtemel denilen suçu işlemesi fiilen imkansızdır. Hakkında soruşturma açılan şahsın rüşvet alma veya teklif etme suçu işlediği bile sabit olmamışken, göz yumması “kuvvetle muhtemeldir” gerekçesiyle müvekkilin cezalandırılmasını anlamak mümkün değildir. Ayrıca Müvekkil kablo-arıza şefliğini yürütmektedir. Bu görev santralden bina girişine kadar olan yer altı şebekesine ilişkindir. Telefon arızası bildirildiğinde telefon arıza ekibi gitmektedir. Telefon arıza ekibi arızayı gideremeyip, arızanın yer altı şebekesiyle ilgili olduğunu, yani kablo-arıza olduğunu bildirdiğinde müvekkilin çalıştığı birim arızayı gidermektedir. Böyle bir birimin sanki telekomun tüm işlerini yürütüyormuş gibi tüm suiistimallerden  sorumlu tutularak yorum-zan yoluyla suçlanması akla mantığa, kurumun işleyiş gerçeğini ters düşmektedir.

7.   II- TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARAR SÖZ KONUSUDUR, Bu karara gerekçe gösterilerek müvekkil kışın ortasında il dışına  (Erzurum Telekom Müdürlüğü bünyesine ) tayin edilmiştir. Müvekkilin iki çocuğu (biri lise 2. biri de orta 2. sınıf olmak üzere) Ümraniye’de okula devam etmektedir. Evini Erzurum’a taşıması mümkün olamamış, İki yerde ev tutmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle maddi zararı söz konusudur.

8.   Gittiği yerde dava konusu karar dolayısıyla töhmet altında kalmış, sürgün muamelesi görmektedir. Manevi yönden de eza cefa içinde olup, ruh yapısında telafisi mümkün olmayan tahribat meydana gelmektedir.

9.   Dava konusu karara dayanılarak yapılan tayinle müvekkil açıkça mağdur edilmiştir. Üstelik halen işçi kadrosunda olduğundan idari yargıya başvurma hakkı da yoktur. Ancak bu kararın iptal edilmesi durumunda müvekkil hakkını arayabilecektir. Bu açıkça hukuka aykırı karar nedeniyle müvekkilin telafisi imkansız zarara uğraması söz konusudur.

10. Bu itibarla Yürütmeyi Durdurma Talebimizin Reddi Kararının kaldırılarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için iş bu itirazlarımızın sunulması zorunluluğu doğmuştur.

 

SONUÇ ve TALEP                      :   Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve re’sen rastlanacak sair sebeplerle;

1.)  …….. İdare Mahkemesinin …/…./…. Tarih…….. Esas ve ……….. Karar sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararına kaldırılarak yürütmenin durdurulmasına;

2.)  Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim..

 

                                                        ……/……/……

                                                        Davacı Vekili

                                                       

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir