Bilirkişi Raporu İtirazına Cevap Dilekçe Örneği

0

itirazİnsanların en önemli haklarından birisi itiraz etme hakkıdır! İstemediğiniz durum ve olaylara, haklı olup haksız göründüğünüz vaziyetlerde sizlerde hakkınızı aramalı ve itiraz etmelisiniz. İtirazınızı resmi yollarla yapmalı ve resmi olarak itiraz etmelisiniz!

Bizde sizler için en önemli haklarınızdan birisi olan İtiraz etme hakkınız için sizlere yardımcı olamak adına itiraz dilekçe örneklerine yer verdik. Bir çok farklı konuda hazırladığımız itiraz etme dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz itiraz dilekçe örneğinin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından dosya bilgisayarınıza inecektir!

 

itiraz dilekçe örneği

İNDİR

…………….. ASLİYE HUKUK ( İŞ )  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

 

DOSYA ESAS NO              :    ……………

 

DAVACI                              :   

 

VEKİLİ                               :   

 

 

DAVALI                              :

 

 

İSTEM KONUSU                :    Vekil edenin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere kemesi’nde …………… tarihinde açılmış bulunan ……………. Esas Nolu dosyasında görülmekte olan davada ……………… tarihinde davalının Bilirkişi Hesap Raporu’na olan itirazına yanıtlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR                   :

1-Davacı vekil eden, ………………………. Sigorta Sicil Nolu …………………….. Maden Mühendisi olarak …………………….. tarihleri arasında davalının işyerinde ……………………. TL. aylık ücretle çalışmakta, ayrıca Tokat’ta bulunan aynı işverenin başka bir sahasında Fenni Nezaretçilik yapmaktaydı.

2-………….Sayılı İş Kanunu’nun ………….. maddesi gereğince,  ücreti kanun hükümleri  uyarınca  ödenmeyen ve yıllık ücretli izni  verilmeyen davacı,  haklı nedenlerle iş akdini feshedeceğini bildirmiştir. Bu durum karşısında  vekil eden davacı, işverenin yasal haklarını verip çalışmaya devam etmesini beklerken, istemde bulunmasına karşın alacağına mahsuben Yenimahalle’den taşınmasına yetecek kadar yol parası dahi vermeden haksız olarak iş akdinin fesh edildiğini sözlü bildirimle öğrenmiştir.

3-Vekil eden davalının dayanaksız itirazlarına karşın, bilirkişi tarafından da kabul gören Kıdem Tazminatı’na İş  Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince hak kazanmış olduğuna mahkemenizce yerinde görüleceği kanısındayız.

4-İhbar Tazminatı’na anılan yasanın …………… gereğince işveren tarafından yapılan haksız, usulsüz ve acımasızca yapılan fesih nedeni ile hak kazanmıştır. Kendisi de mühendis olan bir işverenin bu kadar süre emeğinden yararlandığı bir mühendisin bu şekilde iş akdinin fesh edebilmesini, geçmişte olduğu gibi bu gün de hâlâ çalıştırdığı elemanlarına karşı süren bu anlamsız tavır ve tutumunu anlamak olanaksızdır.

5-Yıllık ücretli izin hakkını defalarca ve ısrarla istemesine karşın vermekten kaçınan işverenin, haksız fesih sırasında yıllık ücretli izin bedelini ilgili yasa gereğince ödemesi gerekirken ödememiştir. Kanımca, bu tutumunun yanlış olduğunu anlamış, dayanaksız da olsa bilirkişi raporuna hiçbir itirazda bulunamamıştır.

6-3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 31. Maddesi gereğince atanan Fenni Nezaretçiye, sürekli olarak çalışmakta olduğu işletmeye ait işyeri ile ilgili olarak uygulamada ayrı bir fenni nezaretçilik ücreti ödenmemekte ise de, mühendislik veya müdürlük görevi yapan diğer meslekdaşlarından meslek odasının belirlediği en az fenni nezaretçilik ücretinden çok daha fazla ücret almaktadır. Dava konusu olayda olduğu ………………….’de sürekli olarak çalışıp da bir de ……………da bulunan aynı işverene ait başka bir sahanın fenni nezaretçiliğini ücretsiz yapmasını beklemek çok düşündürücüdür. Fenni Nezaretçilik için serbest mühendis olarak çalışmayı gerektirici bir hüküm yasalarda  yoktur. Davalının böyle bir hükmü ortaya koymadan kuru sıkı savlarda bulunması ve başka bir bilirkişi isteminde bulunması yargıyı oyalamaktan ve yormaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir, kanısındayım.

 

HUK. SEBEPLER                :    HUMK. ve yasal tüm mevzuat

 

SONUÇ  VE TALEP             :    Dava dilekçemizde de istemde bulunduğumuz gibi, duruşma sırasında ortaya çıkan nedenler, yerindeve doğru  olan bilirkişi raporu ve duruşmada belirecek diğer durumlar karşısında, vekil edenin haklarının davalıdan alınıp davacıya verilmesine; faiz uygulanmasına,haksız yapılan itirazın kaldırılmasına, icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücrenin davalıya  yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile dilerim. …………….

 

Davacı Vekili

Avukat ………………..

 

 

Ek:

1.   Onanmış Vekaletname Örneği,

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir